BDAR

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46 / EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 m. Nr. 119, 1 str su vėl. pak.)

Žemiau pateiktos taisyklės galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.:

1. Asmens duomenų Tvarkytojas yra „PIONART Grzegorz Sztobryn“, kurios registruota buveinė yra Zabže, Gen. Bora – Komorowskiego g. 18, PVM mk 648-249-99-39.

2. Tvarkytojas tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikėte patys arba dėl duomenų bazės išplėtimo viešai prieinama informacija ir juos naudos (tvarkys) įgalioti darbuotojai.

3. Asmens duomenys bus tvarkomi su verslo veikla ir bendradarbiavimu susijusiais tikslais, taip pat rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, naujienlaiškiams ir komerciniams pasiūlymams siųsti bei kitai reikalingai veiklai, pvz., buhalterinei apskaitai ir mokesčių atsiskaitymui vesti.

4. Prireikus duomenys gali būti prieinami tik subjektams, bendradarbiaujantiems su Tvarkytoju, kad galėtų atlikti jiems patikėtus užsakymus ir teikti paslaugas, pvz., apskaitos įstaigoms, kurjeriams, transporto įmonėms, bankams, draudikams, advokatų kontoroms, kad jie galėtų atlikti savo paslaugos.

5. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek būtina teisėtiems bendrovės interesams įgyvendinti.

6. Elektroninės formos duomenys tvarkomi IT sistemose su atitinkamomis apsaugos priemonėmis, kurios garantuoja visišką apsaugą nuo nekontroliuojamos pašalinių asmenų patekimo, o popieriniai dokumentai saugomi uždarose spintelėse ir patalpose, kur pašaliniai asmenys gali patekti ribotai.

7. Jūsų asmens duomenims netaikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

8. Duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms.

9. Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti ištaisyti, ištrinti arba apriboti tvarkymą, pareikšti prieštaravimus dėl duomenų tvarkymo, atšaukti sutikimą ir teisę perduoti asmens duomenis.

10. Skundai ir prieštaravimai dėl asmens duomenų tvarkymo turėtų būti teikiami elektroniniu būdu, šiuo el. pašto adresu: iod@pionart.pl.

11. Informuojame, kad dėl asmens duomenų tvarkymo turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t.y., Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui – www.uodo.gov.pl, jei nesilaikoma įstatymų.